Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Внимание! Гаранцията покрива фабрични дефекти, проявили се по време на гаранционния срок! Всяка една акумулаторна батерия предявена за рекламация подлежи на оглед, зареждане, проверка и тест! Зареждането се заплаща по ценоразпис на сервиза!

1. Рекламация може да бъде предявена, като акумулаторната батерия се представи заедно с автомобила и гаранционната карта.

2. Техническата заверка, считана за първа проверка на батерията и зарядната система на автомобила, е препоръчителна и безплатна в сервизите посочени на www.akumulatorionline.com! Във всички останали сервизи проверката се заплаща по ценоразпис на сервиза! Тя трябва да се извърши в срок до 10 /десет/ дни от датата на продажбата.

Внимание! В рамките на този срок, моля заповядайте на някой от посочените в бутон „контакти” сервизи, в случай че сте извън пределите на упоменатите градове, моля посетете най-близкия до Вас сервиз, посочен на гърба на гаранционната Ви карта или в произволно избран от Вас сервиз за проверка на стойностите на зареждане на Вашия автомобил и проверка за утечка на ток!

Допустими стойности: 

- За 12V инсталация: 13,80V-14,40V на включени консуматори.

- За 6V инсталация: 6,90V-7,20V на включени консуматори.

Утечка на ток: до 50mA.

3. Проверката през 6 /шест/ месеца е по желание на клиента.

ГАРАНЦИЯТА Е НЕВАЛИДНА ПРИ:

1. Липса на гаранционна карта.

2. Липса на техническа заверка, съгласно т. 2 от гаранционните условия.

3. Марката и моделът на автомобила не отговарят на попълнените данни в гаранционната карта.

4. Неправилно избрана акумулаторна батерия, съгласно изискванията на производителя.

5. Кодът, отбелязан върху акумулаторната батерия, не съответства на кода, описан в гаранционната карта.

6. Неправилно свързване, монтаж или експлоатация.

7. Има предизвикани механични повреди по стартерната батерия или са правени опити за ремонт.

8. Механично нарушаване на полюсите.

9. Електролитът на стартерната батерия е под нивото, указано от производителя.

10. Плътността на електролита в заредената батерия е над 1.28г/см.3

11. Стартерната батерия е разредена:

• Плътността на електролита е под 1.24 г/см.3

• Напрежението е под 12.4 V в покой

12. Стартерната система на МПС /моторното превозно средство/ е неизправна.

13. Стартерната батерия не е укрепена към МПС.

14. Свързаните във верига два броя батерии в един автомобил са различни по тип.

15. Електролитът в клетките на акумулаторната батерия е мътен в следствие разрушаване на активната маса поради неправилна експлоатация.

16. От вътрешната страна на вентилите и отворите на капака за вентили има тъмнокафяво или черно оцветяване, дължащо се на системно презареждане на батерията или експлоатация при ниско ниво на електролита.

17. Електролитът е замърсен с примеси.

18. По време на експлоатация е допуснато запушване на вентилационните отвори.

19. Неизправна зарядна система на автомобила (зарядното напрежение не е в границите от 13.8 V до 14.8 V).

20. Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 50 mA.

21. Замърсена повърхност (междуполюсното разстояние) на акумулаторната батерия, което води до разреждане на същата.

22. Продължително съхранение на разредена акумулаторна батерия, което води до сулфатизация (побеляване) на клетките, а през зимата замръзване и разрушаване на клетките.

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

1. Решаването на рекламацията става по преценка на Фирмата чрез:

Възстановяване на покупната цена при отчитане на експлоатационното време - важи за всички онлайн продажби!

След попълване на формуляр за връщане на продукт, остатъчната стойност се възстановява в рамките на 14 /четиринадесет/ дни на посочена от Вас банкова сметка, считано от датата, на която сме получили рекламационния акумулатор и за който е установено, че е реална рекламация. В противен случай акумулаторната батерия се връща обратно на адрес на Клиента и с транспортни разходи за сметка на Клиента.

• Предоставяне на клиента на нова акумулаторна батерия с гаранционен срок, равняващ се на остатъчния гаранционен срок от предишната акумулаторна батерия, като се допуска само еднократна смяна на батерията.

2. Срокът за удовлетворяване на рекламацията е 30 дни.

3. За акумулаторни батерии, оставени за рекламация и проверка, непотърсени в срок от 30 дни, фирмата не носи отговорност.

Разходите по връщане на продукт са за сметка на КЛИЕНТА!

Внимание! При предявяване на рекламация акумулаторът трябва да бъде зареден. В противен случай зареждането се заплаща от Клиента по ценоразпис на сервиза. Акумулаторната батерия се счита за заредена, когато плътността на електролита е над 1.24 г/см.3 или напрежението в покой е над 12.4 V.

Важно: Гаранционният срок на акумулаторите за таксиметрови автомобили е 3 /три/ месеца, 4 /четири/ месеца или 6 /шест/ месеца, в зависимост от производителя. Гаранционният срок на акумулаторите за селскостопански машини и машини със специално приложение е 6 /шест/ месеца или 12 /дванадесет/ месеца, в зависимост от производителя. Гаранционният срок на акумулаторите за товарни автомобили е 12 /дванадесет/ месеца, 18 /осемнадесет/ месеца или 24 /двадесет и четири/ месеца, в зависимост от производителя.

Съгласно ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 

Магазин/Офис/Сервиз

Гр. София, Бул. „Европа” 130
GSM: 0882 461 850

 

Магазин/Сервиз

Гр. Перник, кв. „Църква”/кв.„Даскалово”/,
ул. „Димитър Благоев” 16
с/у бившия завод „Пектин”.
GSM:0887 278 020; 0887 206 880; 0887 38 58 38

 

Следвайте ни!

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.